บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด – ก่อตั้งเมื่อปี 2556 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน biomaterials  โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการผลิตและรวบรวมสินค้ากลุ่ม biomaterial เช่น Bioentist Magtec DNA/RNA Purification, Spin-column base DNA/RNA extraction, PCR, qPCR, RPA (Recombinase Polymerase Amplification), Next-Generation sequencing รวมถึงอุปกรณ์, สารเคมี, และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯพร้อมที่จะมอบข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ โดยได้มีการจัดอบรม สัมมนา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

Get in Touch with BioEntist